mara

             
 
YAZARLAR
Mezarlık Üzerine Süryani Kilisesi İstemiyoruz

Süryaniler Açısından Din ve Vicdan Özgürlüğü

Süryani-Keldani-Asuri Halkının Çığlığını Duyun

Benim Adım ...

Başın Sağolsun Türkiye: "Hepimiz Hrant'ız"

Sözlü Tarih Çalışmasına Katkıda Bulunalım

Midyat'ta Kültürel Bir Atılım

70 Yıl Önceki Şapka, 40 Yıldır Devam Eden Süreç

2004'e Girerken

Avrupa Birliği Uyum Süreci ve Süryaniler

hepsi

Diaspora Bayramları veya Aralık Özlemim

Hazan Ortasında Bir Ağaç veya Sonbahar Sendromum!

Kendi Vatanında Sürgün Edilen Bir Halk

Bir Doktorun Gözünden Irak'ta Yaşanan Felaket

Rant, Manastır Dinler mi?

Herşey Su ile Başladı

Gözyaşımız "Nakuşo'dan" Damlardı

Hayat Sohbetleri

Zamanın Dışında Gerçekliğin İçinde BAHE

Urfalı Efsuncu Orpheus - Bir Mozaiğin Macerası

Kurşun ve Yorgan

Deyr-Zafaran'ın Taşa Yazılı Mektupları

Tanrı Rahmeti ve 'Toprağı Bol Olmak'

Kendine Saklı Kitaplar

Taşların Barıştığı Hançepek

Benim Olmayan Kilise'nin...

Söyleyen ve Susan

Ben Kendim Değilim

hepsi

105.7 Süryanilerin Sesi

Benim Pehlivan Böceğim

İkinci Yarısından Seyredilen Bir Film

Burası BBC Londra

Aydın Olmak, Kendini Aydın Sanmak

Bir Evin Anımsattıkları

Ana Sütü Gibi Bedava

Samatya Kaçamakları

Baba ve Oyuncak

Bu Gece Bir Hayaletle Yaptığım Muhabbet

hepsi

Kendini Beğenmişlik ve Ruhun İletişimi

Çocukluk Yılları ve Eve Özlem

Ruhani Ritüellerin Anlamı

Aynı Mekan ve Aynı İnsan

Bilgi, İdrak ve Hakikat

Cudi Dağının Sefine Doruklarında

Hayat ve Kurallar

Süryani Kültüründe İdari Yaklaşımlar

Depremin Düşündürdükleri

Süryani kültürünün Tarihsel Önemi ve Katkıları

hepsi

Azınlık Kadını Olmak

Bir Sivil Tarih Çalışması; Mihail Kırılmaz

Dilde Destan, Yürekte Yara

Bahe ve Manastır

Tavandaki Çini

Ûrmiye’den Ûrşinâ’ya bir Süryani portresi

Mardin Dillerin ve Dinlerin Şehri (Mi?)

Albert Sevinç Hadodo'ya Veda

Şimuni Diril'in Anısına

İşaya Ağabeyi (Üşür) Kaybettik

Rahip Aho'nun Şahidiyim,Süryani Halkının Şahidiyim

İki ateş arasında bir ayin hikayesi

Bir Avuç Dut

Kapı - Süryani'nin Bitmeyen Gözyaşı!

Fotoğrafçılığı Bir Süryani'den Öğrenmek

hepsi

Bir Düşün Peşine Düşmek

Süryani İsa'nın Hasret Rüzgarı

70. Yılında Yetmiş Bin Süryani

İnsan Yüreğinde Ne Arzuluyorsa Onu Konuşur

İsa Bakır ve Mektubu

İsa'nın Ağacını Aramak

Mor Afrem'in Hayatı

Siyah Elbiseli Süryani Kadınlar

Süryaniler ve Diyalog

Korku ve Kuşku

Bir Haberin Düşündürdükleri

Süryanilerin Son Güneşi: Metropolit Hanna Dolabani

Bir Toplum Nasıl Yok Olur?

Bu Öyküde Senden Bahsediliyor

Mor Gabriel'e Dokunmak

Mardin'de Eski Bir Gelenek: Hassit Merene

Oryantalist Maryus Bauer Mardin'de

Çicek Açmadan Meyve Vermek

Bir Süryani Halk Ozanı

Mor Şumuni ve 40-50 Kadar Süryani

Bütün Süryaniler Kimdir?

Midyat'ta Etnik Gruplar

Tespih Taneleri

Homojenliğin Gölgesinde Sıradan Süryaniler

Sabro'nun İlk Sayısına Dair

Patrik: Dua Türkçe Yapılacak Süryanice Yok

Rahibeler Nasıl Serbest Bırakıldı?

Februniye'nin Önündeki Yol

Kaçırılan Metropolitlerin Katili İstanbulda mı?

Kaçırılan Metropolitler Üzerine Bir İnceleme

 
 
Şabo Boyacı / AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ VE SÜRYANİLER
Uzun yıllardan beri Türkiye'nin girmeye çalıştığı Avrupa Birliği konusunda nihayet bazı adımlar atıldı ve önemli yapısal reformlar, belli bir kesimin muhalefeti dışında büyük bir çoğunlukla gerçekleştirildi. Ağustos 2002 ayı içerisinde toplanan TBMM, bu konuda gerçekten takdire şayan bir çalışma ile önemli yasal değişikler gerçekleştirdi. Bu değişimlerin ardından ise Türkiye'nin gündemine 3 Kasım'da yapılacak genel seçimler girdi ve maalesef gerçekleştirilen yapısal reformlar seçim gündeminin içinde kaybolup gitti. Bunun neticesinde adaylık için gereken kesin tarih alınamadı. Şu an için bazı yetkililer bu konuda çalışmalar yürütmektedirler ama kesin tarih konusunda net bir açıklık yoktur. Basından takip edebildiğimiz kadarıyla AB, 3 Kasım genel seçimlerinin sonucu beklemektedir.

AB Komisyonu ilerleme raporunda ise Türkiye'nin siyasi, ekonomik üyelik kıstasları ve AB müktesebatına uyum alanlarında ilerleme kaydettiği vurgulanmaktadır.Bilindiği üzere AB, aday ülkeleri incelemeye alırken siyasi ve ekonomik kriterleri göz önünde bulundurmaktadır. Siyasi kriterler ise istikrarlı ve kurumsallaşmış bir demokrasinin var olması, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı, azınlıkların korunması esas alınarak tespit edilmektedir. Özellikle son ilerleme raporunda siyasi kriterler çercevesinde bazı eksiklikler tespit edilmiş ve bu nedenle üyelik müzakereleri için kesin bir tarih verilmemiştir. İlerleme raporunda ''azınlık vakıfları'' konusundaki değişikliklere rağmen dini azınlıklar, tüzel kişilik, mal edinme hakkı, din adamlarının eğitilmesi konusunda kısıtlamaların bulunduğu tespit edilmiştir.
Sitemizde yer verdiğimiz ''azınlık vakıfları''nın mal edinmesi konusundaki yasa da gerçekten büyük kısıtlamalar ve engellemeler bulunmaktadır. Bu yasanın iptal edilmesi için bazı hukukçular harekete geçmiştir.Site ekibi olarak azınlık vakıflarının mal edinmelerinin daha da zorlaştırıldığına inanıyoruz. Tartışmalardan takip edebildiğimiz kadarıyla azınlık tanımlaması içinde sadece Ermeni, Rum ve Yahudilerin yer aldığı genel bir yaygın görüş olarak kabul görmektedir. Bu konuda basındaki yazarların birçoğu bu görüşü paylaşmaktadır. Süryaniler azınlık tanımlamasının dışında bırakılmaktadır. Oysaki pratikteki uygulamaların daha değişik olduğunu gözlemlemekteyiz.

Türkiye Cumhuriyetinin en önemli temel hukuki düzenlemelerinden biri olan Lozan Antlaşmasının 37 ile 45.inci maddelerinde geçen azınlıkları belirleyen kıstas ülkede yaşayan ve müslüman olmayan Türk vatandaşlarıdır. Bu maddelerde Ermeni, Rum ve Musevi gibi bir isimlendirme yoktur. Lozan Antlaşmasının azınlıklarla ilgili bu madde hükümlerinin Süryanileri de kapsadığı aşağıda vereceğimiz örneklerle de kendini göstermektedir;

1-28/01/2002 tarihinde İDİL Süryani Kilisesi Vakfının yapacağı başkanlık seçimi için, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden bir temsilci gönderilmesi talebiyle yapılan başvuruya karşılık, 05/02/2002 tarih, B.02.1.YGM.1.06.00.07/163 sayılı Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünün yazılı cevabında şunlar belirtilmiştir;

"Bilindiği üzere cemaat vakıfları olarak, Lozan Barışında kabul edilen gayri müslim Rum, Ermeni, Musevi, Bulgar, Gürcü, Süryani ve Keldanilere ait vakıflardır.

04/06/1949 tarihinde çıkan 5404 sayılı kanun ile yöneticilerin seçiminde bu vakıflara serbestlik tanınmıştır. Söz konusu tüzel kişilere haiz cemaat vakıflarının yöneticileri, çevresinde ikamet eden Türk vatandaşlarının oyları ile seçilmektedir.

Bu nedenle Bölge Müdürlüğümüzce temsilci gönderilmemiştir".

2-Süryani dili ve alfabesi ile yayınlanan bir takvim ve tebrik kartı için, daha sonra 3713 sayılı Terör ile Mücadele Kanunu'nun 23.maddesi ile yürürlükten kaldırılan 2932 sayılı Türkçe'den Başka Dillerde Yapılacak Yayınlar Hakkında Kanun Hükümlerine göre yayıncı hakkında ceza davası açılmış, Beyoğlu Asliye 2.Ceza Mahkemesinin 24/12 1985 gün, esas 1984/237, karar 1985/1055 sayılı kararı ile "Süryanice Yayınlar, Lozan Antlaşmasının 38, 39, 40.ıncı maddelerindeki hükümler çerçevesine girmekte olduğu" gerekçesi ile yayıncının beraatine hükmolunmuştur.

3-1799 yılında açılan ve eğitim öğretimini 1928 yılına kadar devam ettiren Mardin'deki Süryani Okulu. Osmanlı Devleti döneminde yüksek dereceli okullar seviyesinde resmi olarak açılan bu okul, Cumhuriyet döneminde de eğitimine devam etmiş ve 1928 yılında okul müdürünün istek ve müracaatı sonrası kapanmıştır. (KAYNAK: Mardin ilinin merkezinde, Civar köylerinde ve ilçelerinde bulunan kiliselerin ve Manastırların Tarihi, P.Gabriyel Akyüz.1998)

Bu saydığımız örnekler Süryanilerin hukuksal anlamda Lozan Antlaşmasının ''azınlıklar''la ilgili maddeler kapsamında değerlendirildiğini gösterilmektedir. Bu nedenle yapılan tartışmalarda ve öne sürülen görüşlerde Süryanilerin azınlık sınıfları içine sokulmaması ve bu konuda kamuoyu yaratılması büyük bir hatadır.

Son söz olarak Avrupa Birliği yolunda gerçekleştirilen yasal düzenlemelerin seçimlerden sonra işbaşına gelecek hükümet tarafından hukuksal normlara daha uygun hale getirilmesini talep ediyor ve seçimlerin Türkiye için iyi sonuçlar getirlmesini diliyoruz.

Yeni bir yazıda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.

NOT: Bu yazının hazırlanması esnasında yardımlarını esirgemeyen ve bilgilerini benle paylaşan dostum Josef Atuğ'a teşekkürü bir borç biliyorum.

Ayrıca Akşam gazetesinin haberinin tekzip edilmesi konusunda hukuksal mücadele yürüten sayın Avukat Erol Dora'ya sitemiz adına teşekkür ediyoruz.

 
   

   


© Copyright 2008 www.suryaniler.com
tasarım: Web Tasarım