mara

             
 
YAZARLAR
Mezarlık Üzerine Süryani Kilisesi İstemiyoruz

Süryaniler Açısından Din ve Vicdan Özgürlüğü

Süryani-Keldani-Asuri Halkının Çığlığını Duyun

Benim Adım ...

Başın Sağolsun Türkiye: "Hepimiz Hrant'ız"

Sözlü Tarih Çalışmasına Katkıda Bulunalım

Midyat'ta Kültürel Bir Atılım

70 Yıl Önceki Şapka, 40 Yıldır Devam Eden Süreç

2004'e Girerken

Avrupa Birliği Uyum Süreci ve Süryaniler

hepsi

Diaspora Bayramları veya Aralık Özlemim

Hazan Ortasında Bir Ağaç veya Sonbahar Sendromum!

Kendi Vatanında Sürgün Edilen Bir Halk

Bir Doktorun Gözünden Irak'ta Yaşanan Felaket

Rant, Manastır Dinler mi?

Herşey Su ile Başladı

Gözyaşımız "Nakuşo'dan" Damlardı

Hayat Sohbetleri

Zamanın Dışında Gerçekliğin İçinde BAHE

Urfalı Efsuncu Orpheus - Bir Mozaiğin Macerası

Kurşun ve Yorgan

Deyr-Zafaran'ın Taşa Yazılı Mektupları

Tanrı Rahmeti ve 'Toprağı Bol Olmak'

Kendine Saklı Kitaplar

Taşların Barıştığı Hançepek

Benim Olmayan Kilise'nin...

Söyleyen ve Susan

Ben Kendim Değilim

hepsi

105.7 Süryanilerin Sesi

Benim Pehlivan Böceğim

İkinci Yarısından Seyredilen Bir Film

Burası BBC Londra

Aydın Olmak, Kendini Aydın Sanmak

Bir Evin Anımsattıkları

Ana Sütü Gibi Bedava

Samatya Kaçamakları

Baba ve Oyuncak

Bu Gece Bir Hayaletle Yaptığım Muhabbet

hepsi

İnsan Beden Giymiş Ruhtur

21 Şubat Dünya Ana Dil Günü Kutlu Olsun

Düşünsel İzlenimler

Mesih’in Doğuşu ve İçsel Barış

Kendini Beğenmişlik ve Ruhun İletişimi

Çocukluk Yılları ve Eve Özlem

Ruhani Ritüellerin Anlamı

Aynı Mekan ve Aynı İnsan

Bilgi, İdrak ve Hakikat

Cudi Dağının Sefine Doruklarında

hepsi

Azınlık Kadını Olmak

Bir Sivil Tarih Çalışması; Mihail Kırılmaz

Dilde Destan, Yürekte Yara

Bahe ve Manastır

Tavandaki Çini

İsveç'ten mektubumuz var

Ûrmiye’den Ûrşinâ’ya bir Süryani portresi

Mardin Dillerin ve Dinlerin Şehri (Mi?)

Albert Sevinç Hadodo'ya Veda

Şimuni Diril'in Anısına

İşaya Ağabeyi (Üşür) Kaybettik

Rahip Aho'nun Şahidiyim,Süryani Halkının Şahidiyim

İki ateş arasında bir ayin hikayesi

Bir Avuç Dut

Kapı - Süryani'nin Bitmeyen Gözyaşı!

hepsi

Bir Düşün Peşine Düşmek

Süryani İsa'nın Hasret Rüzgarı

70. Yılında Yetmiş Bin Süryani

İnsan Yüreğinde Ne Arzuluyorsa Onu Konuşur

İsa Bakır ve Mektubu

İsa'nın Ağacını Aramak

Mor Afrem'in Hayatı

Siyah Elbiseli Süryani Kadınlar

Süryaniler ve Diyalog

Korku ve Kuşku

Bir Haberin Düşündürdükleri

Süryanilerin Son Güneşi: Metropolit Hanna Dolabani

Bir Toplum Nasıl Yok Olur?

Bu Öyküde Senden Bahsediliyor

Mor Gabriel'e Dokunmak

Mardin'de Eski Bir Gelenek: Hassit Merene

Oryantalist Maryus Bauer Mardin'de

Çicek Açmadan Meyve Vermek

Bir Süryani Halk Ozanı

Mor Şumuni ve 40-50 Kadar Süryani

Bütün Süryaniler Kimdir?

Midyat'ta Etnik Gruplar

Tespih Taneleri

Homojenliğin Gölgesinde Sıradan Süryaniler

Sabro'nun İlk Sayısına Dair

Patrik: Dua Türkçe Yapılacak Süryanice Yok

Rahibeler Nasıl Serbest Bırakıldı?

Februniye'nin Önündeki Yol

Kaçırılan Metropolitlerin Katili İstanbulda mı?

Kaçırılan Metropolitler Üzerine Bir İnceleme

 
 
Can Nacar / MİDYAT'TA ETNİK GRUPLAR

İhsan Çetin’in 2005 yılında Ege Üniversitesi’nde yüksek lisans tezi olarak sunduğu ve Yaba Yayınları’nın 2007 yılında yayınladığı bu çalışmada Midyat ilçesinde bulunan etnik gruplar arasındaki sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkiler incelenmiştir. Çetin 162 kişi ile yaptığı görüşmeler sonucunda görüşülen bireylerin demografik ve sosyal özelliklerini, Midyat’ta kentleşme ve kentlileşme süreçlerini ve etnik gruplar arası sosyal,ekonomik ve kültürel ilişki düzeylerini tablolaştırıp analiz etmiştir. Çetin’in temel argümanlarından biri “din faktörü nedeniyle evlilikte kısıtlı olan etnik gruplar arası sosyal ilişkiler[in], karşılıklı ziyaret ve ticari ilişkilerde ise oldukça yüksek”olduğudur. Örneğin görüşülen bireylerin %66’sı alış-verişlerinde veya ticari ilişkilerinde etnik gruplar arasında fark gözetmediklerini belirtmiştir.2 Çetin’in bir diğer temel argümanı ise “ilçede etnik gruplar arasında etnik milliyetçiliğin bulunmadığı, bulunsa bile çok düşük bir seviyede olduğudur.”3 Görüşülen bireylerin %87’si etnik kimliğinden memnun olduğunu ifade etse de etnik kimliğin değil dinin çok önemli olduğunu vurgulamıştır. Zira kişiler kendilerini başat kimlikleriyle sıraladığında “Müslümanım” kimliği ilk sırayı almıştır.4 Ayrıca görüşülen kişilerin %82.1’i Midyat’ta birçok etnik grubun bir arada bulunmasını “kültürel bir zenginlik” olarak tanımlamıştır.5 Çetin bu verilerden hareket ederek Midyat’ta yaşayan etnik grupların farklılıklarını, diğer etnik gruplarla birlikte koruyabilme ve yaşatabilme haklarına sahip oldukları sonucuna varmıştır. 

İhsan Çetin farklı etnik grupların kentsel tavırlarını ve birbirleriyle olan ilişkilerini Midyat’taki siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel dinamikler bağlamında incelemiştir. İşsizlik, zorunlu göç, yurtdışından yaşanan geri dönüşler, eğitim düzeyi ve okullaşma oranı çalışma boyunca ele alınan dinamiklerden bazılarıdır. Buna karşın Midyat’ın ulusal, bölgesel ve uluslararası kapitalist üretim ilişkilerine nasıl eklemlendiği ve bu ilişkilerin etnik gruplar içerisindeki ve arasındaki ilişkileri nasıl şekillendirdiği sorunsallaştırılmamıştır. Örneğin Çetin, Estel’de yaşayan Mhalmilerin tüketim kalıplarının son 20-25 yılda hızla değiştiğini ve “çağdaş yaşam biçimine ulaşmanın” Mhalmilerin de asli hedeflerinden biri haline geldiğini vurgulamakta, bunu da Estellilerin modern yaşama duydukları ilgi ile açıklamaktadır.6 Lâkin söz konusu ilgiyi tetikleyen sosyal ve ekonomik dinamiklere değinmemektedir. Dolayısıyla kentleşme ve kentlileşme süreci ile ilgili bu tartışma sosyal ve ekonomik dinamiklerden bağımsız bir kültürel analiz boyutunda kalmaktadır. Bu noktada vurgulamak gerekir ki Midyat’ın kapitalist üretim ilişkilerine ne şekilde eklemlendiğine ve bu durumun ilçedeki toplumsal yapıyı nasıl etkilediğine dair yapılacak bir analiz ilçedeki sınıf ve toplumsal cinsiyet rolleri temelli çatışma ve ittifaklara dair ipuçları sunabilir. Sınıf ve toplumsal cinsiyet rolleri temelli çatışma ve ittifakların çalışmanın kapsamına dahil edilmesi ise etnik gruplar arasındaki ilişkiye dair tahlilleri daha komplike kılacaktır. 

Çalışma için görüşülen 162 kişiden 16’sı Süryani bireylerdir. İhsan Çetin bu bireylerin Midyat ilçesindeki sosyal, kültürel ve ticari faaliyetleri, yerel yönetim ve sivil toplum örgütlerine katımları, farklı mekansal düzlemlerde kendilerini nasıl tanımladıkları ve diğer toplumlar tarafından nasıl görüldükleri hakkında zengin bilgiler sunmakta. Mamafih, yazar görüştüğü Süryaniler ve diğer etnik gruplara mensup bireylerden elde ettiği istatistiki verilere dayanarak Midyat’taki sosyal yapı ve etnik gruplar hakkında bir takım genellemeler yapmıştır. Örneğin, ilçedeki etnik yapıyı tartışırken Süryanilerin Midyat nüfusunun %10’nunu oluşturduğunu vurgulamıştır.7 Buna karşın çalışmanın başka bölümlerinde Midyat kent nüfusu 2000 yılı itibarıyla 56,669,8 Süryani nüfusu ise Midyat merkez ve çevre köylerde yaşayanlarla birlikte yaklaşık 1,040 olarak verilmiştir 9. Bu durumda köylerde yaşayanlar dahil edildiğinde dahi Süryanilerin Midyat kent nüfusundaki oranı yaklaşık %1,8’dir. 

Çalışma hakkında yapılabilecek bir diğer eleştiri tabloları takip etmenin zorluğudur. Kitabın bazı bölümlerinde tablolar yanlış adlandırılırken (örneğin bkz. tablo 12, 13, 24, 25, 51, 52 ve 56) bazı bölümlerde ise yazarın verdiği tablo numaralarında yanlışlıklar vardır (örneğin bkz. sayfa 163 ve 165). Bunların yanı sıra etnik grupların din ve mezhep dağılımını gösteren tablo tartışılan konu başlıkları ile ilgisi yokken iki defa (154. ve 165. sayfalarda) verilmiştir. 

Midyat’ta Etnik Gruplar ilçede yaşayan etnik gruplar arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkileri 162 kişi ile gerçekleştirilen zengin bir alan çalışması ışığında incelemekte ve kentsel alandaki bir arada yaşam kültürüne vurgu yapmaktadır. Etnisiteyi temel analiz birimi olarak alan bu tür çalışmalar sınıf ve toplumsal cinsiyet rolleri temelli eşitsizlikleri, çatışmaları ve ittifakları ve bu aidiyetler arasındaki komplike ilişkiyi sorunsallaştırdığı takdirde toplumsal yapının dinamizmini daha belirgin bir şekilde ortaya koyabilecektir. 

Sayfa 176
Sayfa 157
Sayfa 173 
Sayfa 145-6 
Sayfa 151
Sayfa 71-73 

Sayfa 170
Sayfa 104 
Sayfa 96 

Makale Yazarı: Can NACAR 

Güncelleme Tarihi : 12 Ağustos 2007 

İhsan ÇETİN: 1978 yılında Mardin’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Midyat’ta tamamladı. Lisans eğitimini, Çukurova Üniversitesi, Felsefe Grubu Öğretmenliği bölümünde yaptı. 2005 yılında Ege Üniversitesi, Sosyoloji Anabilim Dalına sunduğu “Kent Kültürü Zenginliğinde Etnik Farklılıklar: Midyat Örneği” adlı tezle Yüksek Lisans derecesini aldı. Halen aynı üniversite ve anabilimde Doktora eğitimine devam etmektedir. Çeşitli bilimsel organizasyonlarda ve dergilerde Midyat’ın sosyal yapısı ve Mhalmiler hakkında yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. 

*İhsan Çetin, Midyat'ta Etnik Gruplar :Kürtler, Mhalmiler (Araplar), Süryaniler, Yezidiler, Becirmaniler (Seyyidler), Mart 2007, Yaba Yayınları, 184 sayfa.

 
   

   


© Copyright 2008 www.suryaniler.com
tasarım: Web Tasarım